To find Architect(s) from the List, please enter the word to be

  Last Name : First Name :
  Reg. No. :  

Names beginning with:

Reg. No. Name(English) Name(Chinese)
3675 ZHANG Derek Yichi 張亦弛
3676 ZHANG Hailun 張海倫
4291 ZHANG Shuang 張爽
4217 ZHONG Jing 鍾靖
3832 ZHONG Xia 鍾夏
3897 ZHONG Yuzhen 鍾玉貞
1841 ZHOU Xiaodong Raymond 周曉東
2885 ZHUANG Enlin 莊恩臨
0577 ZIMMERN Hugh